Wszystkie wpisy, których autorem jest Piotr Brogowski

Uchwały 2019

Szanowni Sąsiedzi,

Na rocznym sprawozdawczym zebraniu naszej Wspólnoty w dniu 28 marca 2019r. przyjęto treść uchwał, które zawarte są w załączonym poniżej pliku. Ze względu na poufny charakter tych informacji, które powinny być dostępne wyłącznie dla właścicieli lokali w naszej Wspólnocie, plik zabezpieczony jest hasłem, dostępnym dla zarejestrowanych użytkowników na naszym Forum internetowym ( Sprawy ważne dla wspólnotyPrywatny: Obszar zamknięty › Hasło do plików z materiałami na doroczne zebranie wspólnoty).

Bardzo prosimy o oddawanie głosów na wspomniane uchwały: osobiście w administracji lub, w przypadku właścicieli, którzy zgłosili taką chęć, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zarząd Wspólnoty

Uchwały 2019

Sprawozdawcze zebranie Wspólnoty 2019

Szanowni Sąsiedzi,

Zapraszamy serdecznie na sprawozdawcze zebranie naszej Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się 28 marca (czwartek) o godzinie 18:30 w sali konferencyjnej (IV piętro) budynku PZMot. Prosimy o liczne przybycie bowiem omawiać będziemy kwestie bardzo istotnego, a całkowicie od nas niezależnego wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej związanego m. in. z podwyżkami cen gazu, materiałów budowlanych, usług itp., a także kwestię zmiany składu zarządu.

W załącznikach poniżej przesyłamy komplet dokumentów na zebranie. Ponieważ pliki te zawierają poufne dane, które powinny być dostępne jedynie dla członków naszej wspólnoty, dlatego też są one zabezpieczone hasłem. Hasło dostępne jest dla zarejestrowanych użytkowników na naszym Forum internetowym (https://lazurowa.net/nasze-forum) w sekcji: › ForumsSprawy ważne dla wspólnotyPrywatny: Obszar zamknięty › Hasło do plików z materiałami na doroczne zebranie wspólnoty.

22.03.2019

W uzupełnieniu powyższych informacji – pojawiła się propozycja nowej uchwały, której projekt zamieszczamy poniżej. W związku z tym uzupełniony został również porządek zebrania (w pliku poniżej na czerwono). Na czerwono zaznaczono również uzupełnienia w sprawozdaniu z działalności zarządu naniesione od momentu umieszczenia na stronie poprzedniej wersji tego pliku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt.

Porządek zebrania 2019

Uchwały

Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 24.03.2018 – 27.03.2019

Sprawozdanie finansowe za 2018

Fundusz remontowy wykorzystanie w 2018

Plan gospodarczy 2019

Tabela opłat 2019

Dodatkowa uchwała

Zarzad Wspólnoty

Nowe zasady segregacji śmieci

Szanowni Sąsiedzi,

Od 1 stycznia wchodzi w Warszawie życie 5-frakcyjny system segregacji śmieci. 

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Warszawie będzie wprowadzany stopniowo.
Od 1 stycznia 2019 r. segregujemy odpady do pięciu rodzajów pojemników, dopóki jednak  w altanie stoją 3 rodzaje pojemników – segregujemy według dotychczasowego systemu.

Nowe zasady nakazują segregację według poniższych kryteriów:

 • papier,
 • szkło,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy),
 • odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji),
 • dodatkowo – odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza kolorystyki pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

 • do zbierania papieru – kolor niebieski, napis ”papier”,
 • do zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych – kolor żółty, napis „metale i tworzywa sztuczne”,
 • dla opakowań ze szkła – kolor zielony, napis „szkło”,
 • dla bioodpadów z gospodarstw domowych – kolor brązowy, napis „bio”,
 • dla odpadów zielonych – kolor szary, napis „odpady zielone”,
 • dla odpadów zmieszanych – kolor czarny, napis „odpady zmieszane”,
 • do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis – „odpady wielkogabarytowe”.

 Zgodnie z uchwalonym regulaminem od 1 stycznia 2019 r. śmieci będą odbierane od mieszkańców według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):

 • papier – co dwa tygodnie,
 • metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,
 • szkło – co cztery tygodnie,
 • odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,
 • bio – co tydzień,
 • odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień
 • odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;

Plakat „Jak segregować odpady komunalne od 1 stycznia 2019”

Informacja o przyjęciu uchwał

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, że 5 grudnia 2018 r. zostały przyjęte poniższe uchwały:

Uchwała Nr 8/2018

 Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 06.06.2018 r. w sprawie zamknięcia części korytarza piwnicy w łączniku budynków B i C oraz jego adaptacji na cele magazynowe

Na podstawie art. 22 pkt.2 i 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 903) Wspólnota Mieszkaniowa uchwala co następuje:

§ 1

Wyrażają   zgodę  na   zamknięcie poprzez montaż drzwi dostępu do ślepego korytarza znajdującego się w piwnicy w łączniku pomiędzy budynkami B i C, od strony budynku B. Równocześnie  Wspólnota  wyraża zgodę  na  adaptację powstałego pomieszczenia na cele magazynowe wykorzystywane przez Wspólnotę.

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Za uchwałą głosowali właściciele               RAZEM 51,64% udziałów

Przeciw uchwale głosowali właściciele   RAZEM 1,06% udziałów

Uchwała Nr 9/2018

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 20.07.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego we Wspólnocie Mieszkaniowej Górczewska 228 A, B, C, D, 01-460 Warszawa

Na podstawie art. 22 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 903 z późn. zm.), a także zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) – RODO oraz zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 r. poz. 1000) właściciele lokali uchwalają co następuje:

§ 1

Przyjmują Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego we Wspólnocie Mieszkaniowej Górczewska 228 A, B, C, D, 01-460 Warszawa, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Za uchwałą głosowali właściciele              RAZEM  52,25% udziałów

Przeciw uchwale głosowali właściciele   RAZEM   0,45% udziałów

Informacja o zamiarze przycięcia drzewa

Szanowni Sąsiedzi,

Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1614) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 228 A, B, C, D informuje o zamiarze złożenia wniosku do Prezydent m. st. Warszawy o wydanie zezwolenia na przycięcie w granicach 45%-55% jesionu pospolitego rosnącego na patio przed budynkiem 228 A, wyznaczając 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.

Zgodnie z opinią firmy PIĘKNE OGRODY, zajmującej się pielęgnacją zieleni na naszym osiedlu, drzewo o którym mowa jest pochylone na budynek i toczone przez grzyb na całej wysokości, czego dowodem są widoczne na pniu zarodniki, stanowi więc potencjalne zagrożenie. Zredukowanie głównego pnia do połowy wyeliminuje zagrożenie przewrócenia się drzewa, zaś pozostały pień powinien puścić z uśpionych pąków pędy i wtedy możliwe będzie uformowanie nowej korony.

Planujemy również w pobliżu przedmiotowego drzewa nowe nasadzenia – dwie lipy szerokolistne.

Zarząd Wspólnoty

Informacja o przyjęciu uchwały o remoncie garażu

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, że przegłosowana została uchwała Nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na remont garażu podziemnego H-1.  Treść  przyjętej uchwały podajemy poniżej.

Informujemy również, że pozostają jeszcze w głosowaniu: Uchwała Nr 8/2018 w sprawie zamknięcia części korytarza piwnicy w łączniku budynków B i C i jego adaptacji na cele magazynowe oraz Uchwała Nr 9/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w naszej wspólnocie. Tych z Państwa, którzy nie oddali jeszcze głosów u na powyższe uchwały bardzo prosimy o zagłosowanie.

Zarząd Wspólnoty

 

Uchwała Nr 5/2018

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie

z dnia 23.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na remont garażu podziemnego H-1.

Na podstawie art. 22 ust. 2 i 3, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 z późn. zm.), Właściciele lokali uchwalają, co następuje:

§ 1

Wyrażają zgodę na generalny remont garażu podziemnego H-1 w zakresie: reprofilacja posadzki na miejscach parkingowych (mechaniczne przygotowanie podłoża – szlifowanie, naprawa spękań posadzki), wykonanie nawierzchni posadzki z wymaganym spadkiem, naprawa dylatacji konstrukcyjnych.

§ 2

Wyrażają zgodę na sfinansowanie remontu, o którym mowa powyżej, w kwocie do 400.000 zł z Funduszu Remontowego.

§ 3

Upoważniają zarząd wspólnoty do podpisania umowy z wybranym wykonawcą na warunkach określonych w § 1 i 2.

§ 4

Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą zagłosowali właściciele dysponujący sumarycznie 51,63% udziałów; przeciw – 4,06%.

Informacja o przyjęciu uchwał z rocznego zebrania wspólnoty 2018

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lipca 2018 r. przegłosowane zostały poniższe uchwały.

Zarząd Wspólnoty

 

Uchwała Nr 1/2018

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 23.03.2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2017

Za uchwałą zagłosowali właściciele dysponujący sumarycznie 53,09% udziałów; przeciw – 4,00%

 

Uchwała Nr 2/2018

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 23.03.2018 w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2017

Za uchwałą zagłosowali właściciele dysponujący sumarycznie 56,15 udziałów; przeciw – 0,59%

 

Uchwała Nr 3/2018

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 23.03.2018 w sprawie przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2017 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2018

Za uchwałą zagłosowali właściciele dysponujący sumarycznie 58,77udziałów; przeciw – 0,45%

 

Uchwała Nr 4/2018

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 23.03.2018 w sprawie uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2018 r.

Za uchwałą zagłosowali właściciele dysponujący sumarycznie 53,75 udziałów; przeciw – 0,45%

 

Uchwała Nr 6/2018

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 23.03.2018 w sprawie utworzenia funduszu celowego dla sfinansowania odnowienia elewacji

Za uchwałą zagłosowali właściciele dysponujący sumarycznie 52,32 udziałów; przeciw – 3,50%

 

Uchwała Nr 7/2018

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 23.03.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 228 A, B, C, D oraz Regulaminie rozliczania kosztów wyprodukowania ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków we Wspólnocie Mieszkaniowej Górczewska 228 A, B, C, D

Za uchwałą zagłosowali właściciele dysponujący sumarycznie 52,32 udziałów; przeciw – 1,09%

Treść przyjętych uchwał dostępna jest poniżej w sekcji Doroczne zebranie wspólnoty – 2018/Uchwały

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu monitoringu wizyjnego

Szanowni Sąsiedzi,

24 maja br. zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO). Tego samego dnia weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Powołany na podstawie powyższych aktów prawnych nowy urząd nadzoru – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w opublikowanych 15 czerwca 2018 r. wytycznych wyznaczył administratorom danych osobowych (a takim jest z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa) okres przejściowy na dostosowanie się do nowych regulacji dotyczących monitoringu wizyjnego – do końca września 2018 r. Jednym z zaleceń jest przygotowanie regulaminu wideomonitoringu. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu poniższą uchwałę i prosimy o oddawanie na nią głosów.

Ponieważ uchwała zawiera informacje, które nie powinny być rozpowszechniane poza naszą Wspólnotą, załączony plik zabezpieczony jest hasłem, które dostępne jest na naszym Forum internetowym (Sprawy ważne dla wspólnoty Prywatny: Obszar zamknięty Hasło do plików z materiałami na doroczne zebranie wspólnoty) – dostępnym dla zarejestrowanych użytkowników.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, uwag, itp. bardzo prosimy o kontakt: osobisty – posiedzenia Zarządu odbywają się w każdą środę o godzinie 18:00, telefoniczny – 22 304 97 02, faksowy – 22 304 97 01 lub pocztą elektroniczną – zarzad@lazurowa.net.

Zarząd Wspólnoty

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Uchwała w sprawie zamknięcia części korytarza piwnicy w łączniku budynków B i C oraz jego adaptacji na cele magazynowe

Szanowni Sąsiedzi

Pragniemy przedstawić Państwu pod głosowanie uchwałę pozwalającą na zamknięcie części ślepego korytarza piwnicznego znajdującego się w łączniku pomiędzy budynkami B i C, od strony piwnicy w budynku B. W łączniku tym znajduję się niezabezpieczona rura zbiorcza ścieków komunalnych, która zgodnie z opinią Inspektora Nadzoru ds. Sanitarnych wydana po przeglądzie instalacji CWU, CO, ZWU oraz sanitarnych w naszych budynkach powinna być wyłączona z dostępu osób postronnych. Korzystając z okazji, wyłączając tę część nieużywanego korytarza chcemy zaadoptować powstałe pomieszczenie, o wymiarach ok. 6×3 m, na magazyn wykorzystywany przez Wspólnotę. Magazyn ten w pierwszej kolejności jest nam niezbędny do przechowywania dokumentacji gromadzonej we wspólnocie, a objętej unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i nową ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Pozwoli to nam wypełniać wymogi związane z obowiązującymi zasadami prawnymi i swobodniej korzystać z pomieszczenia administracyjnego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczona poniżej treścią uchwały i oddawanie na nią głosów – elektronicznie (ci z Państwa, którzy złożyli stosowne oświadczenia) lub klasycznie.

Zarząd Wspólnoty

 

Uchwała w sprawie zamknięcia części korytarza piwnicy w łączniku budynków B i C oraz jego adaptacji na cele magazynowe