Archiwum kategorii: Bez kategorii

Informacja o przyjęciu uchwał 9/2019 i 10/2019

Szanowni Sąsiedzi,

Na podstawie przeliczenia głosów w dniu 24 stycznia 2020 r. informujemy o przyjęciu poniższych uchwał naszej Wspólnoty Mieszkaniowej:

1. Uchwała Nr 9/2019

w sprawie: wyłączenia części korytarza piwnicy w budynku A klatka I i adaptacji tej części na boks do przechowywania rowerów i wózków.

Za uchwałą opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 5870 udziałami.

Przeciw uchwale opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 89 udziałami.

Uchwała Nr 10/2019

w sprawie: instalacji tablic reklamowych wzdłuż ogrodzenia terenu Wspólnoty od strony ul. Lazurowej

Za uchwałą opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 5377 udziałami.

Przeciw uchwale opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 712 udziałami.

Treści przegłosowanych uchwał mogą Państwo znaleźć na niniejszej stronie poniżej w sekcjach: Uchwała o przeznaczeniu części korytarza piwnicy AI na wózkarnię oraz Uchwała w sprawie montażu tablic reklamowych.

Zarząd Wspólnoty

Uchwała w sprawie montażu tablic reklamowych

Szanowni Sąsiedzi,

Wobec stałego, a od nas całkowicie niezależnego, wzrostu kosztów utrzymania naszej Wspólnoty (podwyżki cen prądu, gazu, materiałów budowalnych, płacy minimalnej, minimalnych kwot na umowach cywilno-prawnych, zapowiedziane na początek przyszłego roku drastyczne podwyżki cen wywozu śmieci itp.) cały czas poszukujemy możliwości pozyskania dodatkowych źródeł naszych przychodów. W związku z tym pragniemy przedstawić Państwu pod rozwagę i głosowanie poniższą uchwałę pozwalającą na montaż wzdłuż naszego ogrodzenia (po stronie zewnętrznej) od strony ul. Lazurowej, na długości 48 metrów, tablic reklamowych (billboardów), które będą przynosić Wspólnocie stały dochód w wysokości 20 664 zł rocznie. 7 takich tablic o szerokości ok. 5,4 m każda zostałoby ustawionych z odstępami między nimi po ok. 1,5 m. Tablice byłyby zamontowane na wysokości 0,60 m od poziomu gruntu. Wysokość tablic wynosi 3,3 m od poziomu ziemi i przewyższałyby one górną krawędź istniejącego ogrodzenia o ok. 1,5 m. Poniżej, w załączniku przedstawiamy wizualizację.

Tablice pozostawałyby własnością firmy reklamowej, która ponosi wszelkie koszty związane z ich projektowaniem, wytworzeniem, transportem oraz montażem. Firma ta odpowiada też za pozyskanie reklamodawców i rozmieszczenie plakatów na tablicach oraz ponosi wszystkie koszty z tym związane. Firma wnosiłaby na rzecz wspólnoty stałe opłaty tytułem dzierżawy gruntu 1722 zł miesięcznie niezależnie od stopnia wykorzystania tablic.

Bardzo prosimy o oddawanie głosów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście – w administracji lub na ochronie.  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.         

Zarząd Wspólnoty

Uchwała 10/2019

Wizualizacja

Zasady segregacji śmieci

Szanowni Sąsiedzi,


Urząd Miasta Stołecznego Warszawy udostępnił wyszukiwarkę internetową #SegregujNa5!, na której można szybko i wygodnie sprawdzić, do którego kosza wyrzucić konkretne odpady. 

Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem:  https://segregujna5.um.warszawa.pl/

Wyszukiwarka zawiera ponad 400 rekordów oraz jest na bieżąco uzupełniana o nowe produkty. Przedstawione są tam również podstawowe zasady selektywnej zbiórki odpadów:

• Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.
• Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.
• Odrywamy wieczka od pojemników.
• Zgniatamy puszki, butelki plastikowe, kartony i inne możliwe odpady przed ich wyrzuceniem.
• Do BIO nie wyrzucamy mięsa – trafiają tam resztki po warzywach i owocach oraz resztki roślinne.
• Odpady BIO wyrzucamy najlepiej luzem lub w papierowych torebkach. Foliówki są dopuszczalne.
• Brudny, zatłuszczony papier i karton nie nadaje się do segregacji. Wyrzucamy go do ZMIESZANYCH.
• Zużyte przybory higieniczne wyrzucamy do ZMIESZANYCH.

Zachęcamy do korzystania.

Zarząd Wspólnoty

Spłata kwoty przekształceniowej z bonifikatą

Szanowni Sąsiedzi,

W zeszłym tygodniu pierwsi właściciele lokali w naszej wspólnocie otrzymali z Zarządu Mienia Skarbu Państwa (ZMSP) zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Stanowi to ostateczne, formalne potwierdzenie informacji, którą przekazywaliśmy Państwu już wcześniej, iż nasza nieruchomość podlega przekształceniu. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie kolejni właściciele otrzymają stosowne zaświadczenia. Poniżej przedstawiamy w związku z tym krótkie kompendium wiedzy na temat spłaty kwoty przekształceniowej z bonifikatą.

 1. Opłata przekształceniowa roczna jest równa opłacie z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej na dzień przekształcenia czyli 1 stycznia 2019 r. Kwotę tę spłaca się przez 20 lat.
 2. Bonifikata przy jednorazowej spłacie powyższej kwoty, zgodnie z art. 9 ust. 3a Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 916 z późn. zm) oraz § 2 pkt 1 Zarządzenia nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia ustawowych stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2019 r, poz. 3720), wynosi w naszym przypadku 98%. A więc opłata z bonifikatą to wysokość opłaty przekształceniowej x 20 (lat) x 0,02. Np. jeśli nasza opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 1500 zł, to opłata przekształceniowa z bonifikatą wyniesie 600 zł.
 3. Jeśli przed 1 stycznia 2019 r. otrzymaliśmy od Prezydenta m. st. Warszawy pismo z wypowiedzeniem dotychczasowej i przedłożeniem nowej kwoty opłaty za użytkowanie wieczyste i nie zgadzając się z tą podwyżką złożyliśmy w tej sprawie wniosek do SKO, a procedura odwoławcza jest w toku (nie została wydana prawomocna decyzja SKO lub – w przypadku złożenia sprzeciwu od tej decyzji – nie został wydany prawomocny wyrok sądu), to obowiązuje nas opłata za użytkowanie wieczyste w dotychczasowej wysokości i roczna opłata przekształceniowa jest równa tej kwocie. Jeśli następnie w wyniku prawomocnego orzeczenia (SKO lub sądu cywilnego) zostanie ustalona opłata za użytkowanie wieczyste w kwocie wyższej niż dotychczas, to będziemy zobowiązani do jednorazowej zapłaty do ZMSP różnicy między nową (wyższą) kwotą, a kwotą dotychczasową, za lata, które upłynęły od momentu wejścia w życie wypowiedzenia wysokości dotychczasowej opłaty do 31 grudnia 2018 r., a także będziemy musieli dokonać odpowiedniej dopłaty wcześniej uiszczonej z bonifikatą kwoty przekształceniowej.
 4. Prawo do jednorazowej spłaty opłaty przekształceniowej z bonifikatą przysługuje wyłącznie właścicielom lokali mieszkaniowych. Nie przysługuje ono właścicielom lokali użytkowych.
 5. Jednorazowa spłata kwoty przekształceniowej z bonifikatą wymaga złożenia wniosku do ZMSP. Wniosek taki można złożyć nawet jeśli nie otrzymaliśmy jeszcze zaświadczenia o przekształceniu. ZMSP zaleca złożenie wniosku do końca listopada, bowiem brak jednorazowej spłaty kwoty przekształceniowej do końca br. będzie skutkował koniecznością zapłaty kwoty przekształceniowej za rok 2020 (do końca marca), a w odniesieniu do osób, które nie wniosły opłaty za użytkowanie wieczyste za rok 2019 – również zapłaty kwoty przekształceniowej za ten rok (do końca lutego 2020 r.). Kwoty te nie będą podlegać zwrotowi, a bonifikata będzie w takim przypadku naliczana od opłaty przekształceniowej za sumę lat pozostałych do upływu lat 20 od momentu przekształcenia.
 6. Ustawodawca nie opracował wzoru wniosku o wniesienie opłaty jednorazowej z bonifikatą. Wzoru takiego nie przygotował również ZMSP. W związku z tym można napisać własne zgłoszenie lub posłużyć się wzorem opracowanym przez nas (plik poniżej; trzeba uzupełnić pola oznaczone na żółto). Nie zalecamy natomiast korzystania ze wzorów dostępnych na stronach Urzędu Miasta St. Warszawy i poszczególnych dzielnic, ponieważ zostały one opracowane dla gruntów będących własnością gminy, nie zaś Skarbu Państwa, a ponadto niektóre dzielnice wymagają umieszczenia we wniosku informacji z otrzymanego przez właściciela lokalu zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego. Nie można więc posłużyć się takim wzorem nie posiadając powyższego zaświadczenia.
 7. Osoby, które wniosły opłatę za użytkowanie wieczyste za rok 2019 powinny zawrzeć informację o tym fakcie we wniosku (fragment tekstu w załączonym pliku oznaczony na czerwono jako alternatywny) i poprosić o zaliczenie tej kwoty na poczet jednorazowej spłaty opłaty przekształceniowej z bonifikatą oraz zwrot pozostałej kwoty na wskazane konto.
 8. Wniosek należy przesłać listem poleconym na adres:

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

ul. Prosta 69 – V p.

00-838 Warszawa

Nie będą akceptowane wnioski przesyłane pocztą elektroniczną. ZMSP nie zaleca składania wniosków osobiście ze względu na ogromne kolejki w kancelarii.

Wzór wniosku

Powołanie nowego członka zarządu

Szanowni Sąsiedzi,  

Uprzejmie informujemy, że według przeliczenia głosów w dniu 7 sierpnia 2019 r. została przegłosowana i wchodzi w życie poniższa uchwała, których treść została przyjęta na ostatnim sprawozdawczym zebraniu naszej Wspólnoty w dniu 28 marca 2019 r.

Za uchwałą opowiedzieli się współwłaściciele posiadający łącznie 5109 udziałów w nieruchomości wspólnej (51,09%), przeciw – 3,97%.

Zarząd Wspólnoty  

Uchwała Nr 7/2019 Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie powołania członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.  

Na podstawie art. 20 oraz art. 23 ust 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z poźn. zm.) Właściciele lokali uchwalają co następuje:      

 • 1

Powołują na stanowisko członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Górczewska 228 A, B, C, D” Pana Władysława Jefimowa.    

 • 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.    

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała o przeznaczeniu części korytarza piwnicy AI na wózkarnię

Szanowni Sąsiedzi

Pragniemy przedstawić Państwu pod głosowanie poniższą uchwałę pozwalającą na zamknięcie części spocznika przed wejściami do piwnic w budynku A klatka I. Na powstałej, wygrodzonej powierzchni chcemy utworzyć dodatkową powierzchnię do przechowywania rowerów i wózków. Jest to realizacja postulatów naszych współwłaścicieli, którzy wielokrotnie podnosili konieczność utworzenia nowego miejsca do przechowywania wózków i rowerów, która pozwoliła by usunąć je z korytarzy klatek schodowych i uczynić drogę ewakuacyjną bezpieczną i zgodną z przepisami przeciwpożarowymi. Bardzo prosimy o oddawanie głosów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście – na ochronie.        

Zarząd Wspólnoty

Uchwała Nr 9/2019

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 24.06.2019 r. w sprawie wyłączenia części korytarza na poziomie piwnicy w budynku a klatka I i adaptacji tej części na boks do przechowywania rowerów i wózków.

Na podstawie art. 22 ust. 2 oraz ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 903) właściciele lokali uchwalają co następuje:

§ 1

Wyrażają   zgodę   na   wyłączenie kratą części korytarza przed piwnicami w budynku A klatka I, równocześnie wyrażając zgodę na utworzenie na wygrodzonej powierzchni dodatkowej rowerowni do przechowywania rowerów i wózków.

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Informacja o przyjęciu uchwał

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, że według przeliczenia głosów w dniu 29 maja 2019 r. zostały przegłosowane i wchodzą w życie poniższe uchwały, których treść została przyjęta na ostatnim sprawozdawczym zebraniu naszej Wspólnoty w dniu 28 marca 2019 r.

Pełna treść tych uchwał dostępna jest na stronie poniżej w sekcji „Uchwały 2019„.

Zarząd Wspólnoty

Uchwała Nr 1/2019 z dnia 28.03.2019 r. właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2018

Za – 5013 udziałów; przeciw – 272 udziały

Uchwała  Nr  2/2019 właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2018.

Za – 5557 udziałów; przeciw – 0 udziałów

Uchwała Nr 3/2019 właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2018 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2019.

Za – 5474 udziałów; przeciw – 159 udziałów

Uchwała  Nr  4/2019 właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie w sprawie przekazania środków finansowych gromadzonych na funduszu celowym dla sfinansowania odnowienia elewacji na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2019.

Za – 5206 udziałów; przeciw – 364 udziały

Uchwała  Nr  5/2019 właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2019 r.

Za – 5431 udziałów; przeciw – 135 udziałów

Uchwała  Nr  6/2019 właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie utworzenia stałego funduszu celowego na sfinansowanie przypadającej co 5 lat wymiany ciepłomierzy i wodomierzy.

Za – 5065 udziałów; przeciw – 328 udziałów

Uchwała  Nr  8/2019 właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Za – 5205 udziałów; przeciw – 325 udziałów

Nie została do dnia dzisiejszego przegłosowana uchwała Nr  8/2019 właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie powołania członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. W związku z tym prosimy o oddawanie na nią głosów tych właścicieli, którzy jeszcze tego nie zrobili.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z formalną informacją z Zarządu Mienia Skarbu Panstwa nasza nieruchomość gruntowa (oznaczona jako działki ewidencyjne nr 111/2, 111/6, 111/8 i 111/25 w obrębie 6-11-0) została, w wyniku naszych starań, zakwalifikowana do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Zarząd Wspólnoty

Uchwały 2019

Szanowni Sąsiedzi,

Na rocznym sprawozdawczym zebraniu naszej Wspólnoty w dniu 28 marca 2019r. przyjęto treść uchwał, które zawarte są w załączonym poniżej pliku. Ze względu na poufny charakter tych informacji, które powinny być dostępne wyłącznie dla właścicieli lokali w naszej Wspólnocie, plik zabezpieczony jest hasłem, dostępnym dla zarejestrowanych użytkowników na naszym Forum internetowym ( Sprawy ważne dla wspólnotyPrywatny: Obszar zamknięty › Hasło do plików z materiałami na doroczne zebranie wspólnoty).

Bardzo prosimy o oddawanie głosów na wspomniane uchwały: osobiście w administracji lub, w przypadku właścicieli, którzy zgłosili taką chęć, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zarząd Wspólnoty

Uchwały 2019

Sprawozdawcze zebranie Wspólnoty 2019

Szanowni Sąsiedzi,

Zapraszamy serdecznie na sprawozdawcze zebranie naszej Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się 28 marca (czwartek) o godzinie 18:30 w sali konferencyjnej (IV piętro) budynku PZMot. Prosimy o liczne przybycie bowiem omawiać będziemy kwestie bardzo istotnego, a całkowicie od nas niezależnego wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej związanego m. in. z podwyżkami cen gazu, materiałów budowlanych, usług itp., a także kwestię zmiany składu zarządu.

W załącznikach poniżej przesyłamy komplet dokumentów na zebranie. Ponieważ pliki te zawierają poufne dane, które powinny być dostępne jedynie dla członków naszej wspólnoty, dlatego też są one zabezpieczone hasłem. Hasło dostępne jest dla zarejestrowanych użytkowników na naszym Forum internetowym (https://lazurowa.net/nasze-forum) w sekcji: › ForumsSprawy ważne dla wspólnotyPrywatny: Obszar zamknięty › Hasło do plików z materiałami na doroczne zebranie wspólnoty.

22.03.2019

W uzupełnieniu powyższych informacji – pojawiła się propozycja nowej uchwały, której projekt zamieszczamy poniżej. W związku z tym uzupełniony został również porządek zebrania (w pliku poniżej na czerwono). Na czerwono zaznaczono również uzupełnienia w sprawozdaniu z działalności zarządu naniesione od momentu umieszczenia na stronie poprzedniej wersji tego pliku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt.

Porządek zebrania 2019

Uchwały

Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 24.03.2018 – 27.03.2019

Sprawozdanie finansowe za 2018

Fundusz remontowy wykorzystanie w 2018

Plan gospodarczy 2019

Tabela opłat 2019

Dodatkowa uchwała

Zarzad Wspólnoty