Informacja o przegłosowaniu uchwał 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021

Szanowni Sąsiedzi,

Na podstawie przeliczenia głosów w dniu 12 lipca 2021 r. informujemy o przyjęciu poniższych uchwał naszej Wspólnoty Mieszkaniowej:

1. Uchwała Nr 1/2021

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2019 i 2020

Za uchwałą opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 5517 udziałami.

Przeciw uchwale opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 93 udziałami.

2. Uchwała Nr 2/2021

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2019 i 2020.

Za uchwałą opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 5710 udziałami.

Przeciw uchwale nie opowiedział się nikt.

3. Uchwała Nr 3/2021

w sprawie: przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2019 i 31.12.2020 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2020 i 2021

Za uchwałą opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 5710 udziałami.

Przeciw uchwale nie opowiedział się nikt.

4. Uchwała Nr 4/2021

w sprawie: uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2021 r.

Za uchwałą opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 5636 udziałami.

Przeciw uchwale opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 74 udziałami.

Wszystkie uchwały wchodzą w życie z dniem 12 lipca 2021 r.

Treść uchwał wraz z załącznikami (Plan gospodarczy i Tabela opłat) otrzymają Państwa mailem (ci właściciele, którzy wyrazili zgodę na taką formę korespondencji) lub w wersji papierowej do skrzynek pocztowych.

Zarząd Wspólnoty