Nowe zasady segregacji śmieci

Szanowni Sąsiedzi,

Od 1 stycznia wchodzi w Warszawie życie 5-frakcyjny system segregacji śmieci. 

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Warszawie będzie wprowadzany stopniowo.
Od 1 stycznia 2019 r. segregujemy odpady do pięciu rodzajów pojemników, dopóki jednak  w altanie stoją 3 rodzaje pojemników – segregujemy według dotychczasowego systemu.

Nowe zasady nakazują segregację według poniższych kryteriów:

 • papier,
 • szkło,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy),
 • odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji),
 • dodatkowo – odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza kolorystyki pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

 • do zbierania papieru – kolor niebieski, napis ”papier”,
 • do zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych – kolor żółty, napis „metale i tworzywa sztuczne”,
 • dla opakowań ze szkła – kolor zielony, napis „szkło”,
 • dla bioodpadów z gospodarstw domowych – kolor brązowy, napis „bio”,
 • dla odpadów zielonych – kolor szary, napis „odpady zielone”,
 • dla odpadów zmieszanych – kolor czarny, napis „odpady zmieszane”,
 • do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis – „odpady wielkogabarytowe”.

 Zgodnie z uchwalonym regulaminem od 1 stycznia 2019 r. śmieci będą odbierane od mieszkańców według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):

 • papier – co dwa tygodnie,
 • metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,
 • szkło – co cztery tygodnie,
 • odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,
 • bio – co tydzień,
 • odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień
 • odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;

Plakat „Jak segregować odpady komunalne od 1 stycznia 2019”