Podwyżka opłat za użytkowanie wieczyste

Szanowni Sąsiedzi,

 

W związku z drastycznymi podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste przygotowaliśmy wzór wniosku do SKO oraz operat szacunkowy dla naszej nieruchomości. Pliki poniższe powinny być dostępne wyłącznie dla członków naszej wspólnoty, dlatego też zostały zabezpieczone hasłem, które podane jest na naszym forum internetowym w sekcji Sprawy ważne dla wspólnoty Prywatny: Obszar zamknięty Hasło do plików z materiałami na doroczne zebranie wspólnoty (dostępne dla zarejestrowanych użytkowników). Dokumenty poniższe są również dostępne w naszej administracji.

Uwagi do wniosku: w polach żółtych należy podać swoje dane (zastępując tekst pisany kursywą). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć (lub przesłać) w SKO w dwóch egzemplarzach. Składając wniosek w Kolegium warto mieć ze sobą trzeci (kompletny) egzemplarz, aby uzyskać na nim potwierdzenie. Wniosek należy złożyć lub wysłać w terminie 30 dni od daty odbioru pisma z wypowiedzeniem dotychczasowej kwoty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Wniosek jest wolny od opłaty skarbowej. Złożenie wniosku powoduje, że do prawomocnego rozstrzygnięcia sporu wnosimy opłatę w dotychczasowej wysokości. Jeśli jednak SKO lub sąd ustalą opłatę wyższą od dotychczasowej, to użytkownik wieczysty zobowiązany będzie to zapłaty wyrównania wstecz. Właściciele, którzy nie złożą odwołania zobowiązani są do uiszczenia opłaty za użytkowanie wieczyste według nowych stawek bez wezwania do 31 marca 2017 r.

Od orzeczenia SKO właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w nieprzywracalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przy czym wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Niezależnie od tego, czy sprzeciw zgłosi użytkownik wieczysty, czy organ państwa, powodem w sprawie będzie ta strona, która złożyła wniosek do SKO. I to ta osoba będzie musiała podać do sądu wartość przedmiotu sporu (jest nią różnica między zaproponowaną w wypowiedzeniu nową wysokością opłaty rocznej a dotychczasową wysokością tej opłaty) oraz uiścić opłatę sądową. Niezakwestionowane w drodze sprzeciwu orzeczenie kolegium albo zawarta przed nim ugoda mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed takim sądem i podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej. W razie natomiast wniesienia sprzeciwu w terminie orzeczenie SKO traci moc, nawet gdy sprzeciw odnosi się tylko do części orzeczenia.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, uwag, itp. bardzo prosimy o kontakt: osobisty – posiedzenia Zarządu odbywają się w każdą środę o godzinie 18:00 lub pocztą elektroniczną – zarzad@lazurowa.net. Zachęcamy również do wyrażania swoich opinii na naszym forum internetowym.

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Górczewska 228 A,B,C,D

 

Wzór wniosku do SKO

Operat szacunkowy

 

Dodaj komentarz