Sprawozdanie, plan gospodarczy, opłaty, uchwały na 2022

Szanowni Sąsiedzi,

Niestety kolejny, miejmy nadzieję, że ostatni rok z rzędu pandemia COVID-19 utrudnia nam przeprowadzenie rocznego sprawozdawczego zebrania wspólnoty. Zgodnie bowiem z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. W dniu wczorajszym Minister Zdrowia podał informację o zniesieniu szeregu restrykcji związanych z pandemią, ale nie zniesiono, ani też nie zapowiedziano jak dotąd zniesienia stanu epidemii.

Tym niemniej po informacji Ministerstwa Zdrowia z 24 marca br. rozważaliśmy zorganizowanie zebrania, ale jak się okazuje, w kwietniu sala w PZMot jest dostępna jedynie w tygodniu przed Wielkanocą lub tuż przed weekendem majowym. Nie chcemy natomiast wynajmować sali w jakiejś dalszej lokalizacji, która wymagałaby konieczności dojazdu. Jeżeli natomiast ze strony Państwa będzie taka wola, możemy zebranie zorganizować w maju. Będziemy wdzięczni za wyrażenie przez Państwa opinii w tej kwestii.

Nie zwołanie zebrania w najbliższym czasie w żadnym razie nie pozbawia natomiast Państwa prawa do kontroli działalności zarządu oraz podejmowania decyzji w kluczowych dla naszej Wspólnoty kwestiach, takich jak m. in. akceptacja sprawozdania finansowego i planu gospodarczego, czy udzielenie absolutorium zarządowi. W związku z tym osoby, który wyraziły zgodę na elektroniczny kontakt ze Wspólnotą, przesyłanie informacji i głosowanie uchwał, otrzymają poniższe pliki na wskazane adresy e-mail. Pozostałe osoby otrzymają w najbliższych dniach materiały w formie pisemnej do swoich skrzynek pocztowych.

  1. Sprawozdanie finansowe za rok 2021;
  2. Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 25.03.2021 r. – 25.03 2022 r.;
  3. Podsumowanie rocznych wpływów i wydatków Funduszu Remontowego w 2021 r.;
  4. Plan gospodarczy na rok 2022;
  5. Tabele opłat eksploatacyjnych;
  6. Uchwały poddawane pod głosowanie.

Bardzo prosimy o oddawanie głosów na uchwały. Osoby, które jeszcze nie wyraziły zgody na kontakt ze Wspólnotą i głosowanie za pośrednictwem poczty e-mail, mogą to uczynić w każdej chwili wyrażając takie życzenie w mailu do Zarządu (zarzad@lazurowa.net).

Jesteśmy też otwarci na wszelkie Państwa pytania, wnioski, uwagi, komentarze, sugestie itp. do przedstawionych dokumentów.

Zarząd Wspólnoty