Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Wspólnota Mieszkaniowa Górczewska 228 A, B, C, D

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228 B

tel. 22 304 97 02, e-mail: zarzad@lazurowa.net

Wspólnota przetwarza dane osobowe właścicieli lokali oraz innych osób (mieszkańców, najemców NW i innych) do celów związanych z zarządem nieruchomością wspólną.

Wspólnota prowadzi również przetwarzanie danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego w celu:

a) zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Wspólnoty oraz obiektów Wspólnoty;

b) ograniczenia zachowań i zdarzeń niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających mieniu oraz zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu właścicieli i użytkowników lokali Wspólnoty,;

c) zapobiegania dewastacji i kradzieży w budynkach Wspólnoty oraz w ich otoczeniu.

Jako administrator danych, Wspólnota zapewnia Państwu możliwość potwierdzenia, czy we Wspólnocie przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, także uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO. Ponadto mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych, usunięcie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, ograniczenie przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO.

Należy pamiętać, że zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym RODO. To, czy i z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania przez Wspólnotę Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, Wspólnota może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Państwa tożsamość.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Karta informacyjna monitoringu wizyjnego