Przypomnienie i prośba o zakładanie maseczek na terenie nieruchomości wspólnej

Szanowni Sąsiedzi,


Prosimy i apelujemy o przestrzeganie nakazu noszenia maseczek lub innych części odzieży (tak by zasłaniały one usta i nos) w częściach wspólnych naszej nieruchomości wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zachowania odległości 2 m od innych osób, a zwłaszcza w windach. Szczególnie w odniesieniu do tych ostatnich obiektów nie zakładanie maseczek jest szczególnie groźne i potencjalnie może narażać sąsiadów, którzy nie tylko z nami (co zdecydowanie nie jest zalecane), ale także po nas wsiądą do małej, zamkniętej kabiny windy, w której aerozol z oddechu, nie mówiąc już o kaszlnieciu, czy kichnięciu, może się utrzymywać w powietrzu, jak wskazują badania, nawet przez kilkadziesiąt minut.


Przypominamy, że zgodnie z § 19. 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz. 1066 z późn. zm):

„Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym: 

na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania – chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób.

Zwracamy też uwagę, że za niezasłanianie nosa i ust grożą kary takie same jak za inne naruszenia reżimu antywirusowego, czyli:

 • do 500 zł mandatu, a przy zbiegu wykroczeń do 1.000 zł;
 • do 5.000 zł grzywny sądowej, np. gdy ktoś nie przyjmie mandatu;
 • do 30.000 zł kary administracyjnej sanepidu;
 • do roku więzienia, gdy osoba z potwierdzonym zakażeniem oddali się z miejsca, w którym ma przebywać.

Decyzji sanepidu nadawany jest przy tym rygor natychmiastowej wykonalności. Karę trzeba zapłacić w ciągu 7 dni nawet jeśli chcemy się odwołać.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy zdrowia

Zarząd Wspólnoty

Informacja o dostępności zarządu i administracji

Szanowni Sąsiedzi,


Informujemy, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego cotygodniowe posiedzenia zarządu naszej Wspólnoty będą się do odwołania odbywały on-line za pośrednictwem platformy telekonferencyjnej.

Cały czas jesteśmy do dyspozycji Państwa pod adresem: zarzad@lazurowa.net.


Również administrator naszej nieruchomości będzie pracował zdalnie.

Moga się Państwo z nim kontaktować pod adresem administracja@lazurowa.net oraz telefonem komórkowym: 512 148 657.

Zarząd Wspólnoty

Informacja o odwołaniu zebrania; dokumenty sprawozdawcze

Szanowni Sąsiedzi

Wobec rosnącej z każdym dniem w naszym kraju krzywej zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, decyzji o zamknięciu uczelni, szkół, przedszkoli i żłobków (a wcześniej jeszcze zamknięcia wobec podejrzenia obecności wirusa dwóch szkół na Bemowie: Szkoły Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego oraz Szkoły Podstawowej nr 316 im. Astrid Lindgren oraz przedszkola przy ul. Szobera) oraz wytycznych WHO, która rekomenduje podejmowanie w takiej sytuacji działań ponadwymiarowych, zdecydowaliśmy się:


 odwołać planowane na 25 marca br. zebranie naszej Wspólnoty Mieszkaniowej.


Mamy nadzieję, że decyzja ta, nadzwyczajna i absolutnie wyjątkowa, spotka się z Państwa zrozumieniem. Nie zaniedbując w żadnym razie interesów Wspólnoty uważamy jednak, że kwestie ochrony zdrowia i życia, powinny tu mieć zdecydowany priorytet, a obecna pandemia musi być traktowana jako siła wyższa.


Poniżej zamieszczamy dokumenty standardowo prezentowane na zebraniu. Ponieważ dane w nich zawarte są poufne i powinny być dostępne tylko dla członków naszej Wspólnoty, dokumenty zabezpieczone zostały hasłem, które dostępne jest na naszym Forum internetowym w zakładce: Sprawy ważne dla wspólnoty › Prywatny: Obszar zamknięty › Hasło do plików z materiałami na doroczne zebranie wspólnoty.


Odwołanie zebrania w żadnym razie nie pozbawia Państwa prawa do kontroli działalności zarządu oraz podejmowania decyzji w kluczowych dla Wspólnoty kwestiach, takich jak m. in. akceptacja sprawozdania finansowego i planu gospodarczego. Dlatego też proponujemy, aby zgłaszali Państwo do 29 marca włącznie: drogą elektroniczną, na adres zarzad@laurowa.net lub pisemnie, pozostawiając stosowną informację w administracji lub na ochronie, wszelkie pytania, wnioski, uwagi, komentarze, sugestie itp. do przedstawionych dokumentów sprawozdawczych oraz uchwał. Odpowiedzi, jeśli tylko autorzy uwag nie zastrzegą ich do swojej wyłącznej wiadomości, prześlemy do wszystkich właścicieli lokali. Natomiast uchwały głosowane są w trybie obiegowym, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Zarząd Wspólnoty

Sprawozdanie z działalności zarządu

Sprawozdanie finansowe

Zestawienie funduszu remontowego

Uchwały

Plan gospodarczy

Tabele opłat

Zebranie sprawozdawcze 2020

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, iż doroczne zebranie sprawozdawcze naszej Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 228 A, B, C, D odbędzie się w dniu 25 marca 2020 r. (środa) o godzinie 18:30 w sali konferencyjnej (IV piętro) budynku PZMot.

Planowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie prawozdania z działalności Zarządu za okres 28.03.2019–24.03.2020 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za rok 2019.
 8. Głosowanie uchwały nr 1/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 9. Głosowanie uchwały nr 2/2020 w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2019.
 10. Głosowanie uchwały nr 3/2020 w sprawie przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2019 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2020.
 11. Przedstawienie projektu Planu Gospodarczego i głosowanie uchwały nr 4/2020 w sprawie uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2020 r.
 12. Dyskusja – wolne wnioski
 13. Zamknięcie obrad.

Bardzo prosimy o zgłaszanie do administracji (administracja@lazurowa.net, tel.   22 304 97 02, 512 148 657) lub zarządu (zarzad@lazurowa.net) wszelkich uwag, propozycji, uzupełnień, innych ważnych tematów, które winniśmy poruszyć.

W najbliższym czasie zostaną opublikowane dokumenty na zebranie, w tym projekty uchwał.

Zarząd Wspólnoty

Zawiadomienie o planowanej przecince drzew

Szanowni Sąsiedzi,

Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 228 A, B, C, D informuje o zamiarze złożenia, zgodnie z art. 83a ust. 1 wspomnianej ustawy, wniosku do Prezydent m. st. Warszawy o wydanie zezwolenia na przycięcie w granicach 45%-55% pięciu klonów jesieniolistnych rosnących na terenie naszej Wspólnoty, na rabatach 5, 6 i 8 (plan w załączeniu), wyznaczając 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.

Zgodnie z opinią firmy PIĘKNE OGRODY, zajmującej się pielęgnacją zieleni na naszym osiedlu, drzewa o których mowa są zainfekowane na całej wysokości przez grzyb, stanowią więc potencjalne zagrożenie. W związku z tym planujemy zredukowanie głównych pni wspomnianych drzew do połowy, co wyeliminuje zagrożenie ich przewrócenia się, zaś pozostałe pnie powinny puścić z uśpionych  pąków pędy i wówczas możliwe będzie uformowanie nowej korony.

Zarząd Wspólnoty

Plan i numeracja trawników

Doroczne zebranie Wspólnoty 2020

Szanowni Sąsiędzi,


Uprzejmie informujemy, iż doroczne zebranie sprawozdawcze naszej Wspólnoty Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 25 marca 2020 r. (środa) o godzinie 18:30 w sali konferencyjnej (IV piętro) budynku PZMot.


Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie czasu w powyższym terminie.

Zarząd Wspólnoty

Informacja o przyjęciu uchwał 9/2019 i 10/2019

Szanowni Sąsiedzi,

Na podstawie przeliczenia głosów w dniu 24 stycznia 2020 r. informujemy o przyjęciu poniższych uchwał naszej Wspólnoty Mieszkaniowej:

1. Uchwała Nr 9/2019

w sprawie: wyłączenia części korytarza piwnicy w budynku A klatka I i adaptacji tej części na boks do przechowywania rowerów i wózków.

Za uchwałą opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 5870 udziałami.

Przeciw uchwale opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 89 udziałami.

Uchwała Nr 10/2019

w sprawie: instalacji tablic reklamowych wzdłuż ogrodzenia terenu Wspólnoty od strony ul. Lazurowej

Za uchwałą opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 5377 udziałami.

Przeciw uchwale opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 712 udziałami.

Treści przegłosowanych uchwał mogą Państwo znaleźć na niniejszej stronie poniżej w sekcjach: Uchwała o przeznaczeniu części korytarza piwnicy AI na wózkarnię oraz Uchwała w sprawie montażu tablic reklamowych.

Zarząd Wspólnoty

Uchwała w sprawie montażu tablic reklamowych

Szanowni Sąsiedzi,

Wobec stałego, a od nas całkowicie niezależnego, wzrostu kosztów utrzymania naszej Wspólnoty (podwyżki cen prądu, gazu, materiałów budowalnych, płacy minimalnej, minimalnych kwot na umowach cywilno-prawnych, zapowiedziane na początek przyszłego roku drastyczne podwyżki cen wywozu śmieci itp.) cały czas poszukujemy możliwości pozyskania dodatkowych źródeł naszych przychodów. W związku z tym pragniemy przedstawić Państwu pod rozwagę i głosowanie poniższą uchwałę pozwalającą na montaż wzdłuż naszego ogrodzenia (po stronie zewnętrznej) od strony ul. Lazurowej, na długości 48 metrów, tablic reklamowych (billboardów), które będą przynosić Wspólnocie stały dochód w wysokości 20 664 zł rocznie. 7 takich tablic o szerokości ok. 5,4 m każda zostałoby ustawionych z odstępami między nimi po ok. 1,5 m. Tablice byłyby zamontowane na wysokości 0,60 m od poziomu gruntu. Wysokość tablic wynosi 3,3 m od poziomu ziemi i przewyższałyby one górną krawędź istniejącego ogrodzenia o ok. 1,5 m. Poniżej, w załączniku przedstawiamy wizualizację.

Tablice pozostawałyby własnością firmy reklamowej, która ponosi wszelkie koszty związane z ich projektowaniem, wytworzeniem, transportem oraz montażem. Firma ta odpowiada też za pozyskanie reklamodawców i rozmieszczenie plakatów na tablicach oraz ponosi wszystkie koszty z tym związane. Firma wnosiłaby na rzecz wspólnoty stałe opłaty tytułem dzierżawy gruntu 1722 zł miesięcznie niezależnie od stopnia wykorzystania tablic.

Bardzo prosimy o oddawanie głosów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście – w administracji lub na ochronie.  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.         

Zarząd Wspólnoty

Uchwała 10/2019

Wizualizacja

Zasady segregacji śmieci

Szanowni Sąsiedzi,


Urząd Miasta Stołecznego Warszawy udostępnił wyszukiwarkę internetową #SegregujNa5!, na której można szybko i wygodnie sprawdzić, do którego kosza wyrzucić konkretne odpady. 

Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem:  https://segregujna5.um.warszawa.pl/

Wyszukiwarka zawiera ponad 400 rekordów oraz jest na bieżąco uzupełniana o nowe produkty. Przedstawione są tam również podstawowe zasady selektywnej zbiórki odpadów:

• Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.
• Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.
• Odrywamy wieczka od pojemników.
• Zgniatamy puszki, butelki plastikowe, kartony i inne możliwe odpady przed ich wyrzuceniem.
• Do BIO nie wyrzucamy mięsa – trafiają tam resztki po warzywach i owocach oraz resztki roślinne.
• Odpady BIO wyrzucamy najlepiej luzem lub w papierowych torebkach. Foliówki są dopuszczalne.
• Brudny, zatłuszczony papier i karton nie nadaje się do segregacji. Wyrzucamy go do ZMIESZANYCH.
• Zużyte przybory higieniczne wyrzucamy do ZMIESZANYCH.

Zachęcamy do korzystania.

Zarząd Wspólnoty

Spłata kwoty przekształceniowej z bonifikatą

Szanowni Sąsiedzi,

W zeszłym tygodniu pierwsi właściciele lokali w naszej wspólnocie otrzymali z Zarządu Mienia Skarbu Państwa (ZMSP) zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Stanowi to ostateczne, formalne potwierdzenie informacji, którą przekazywaliśmy Państwu już wcześniej, iż nasza nieruchomość podlega przekształceniu. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie kolejni właściciele otrzymają stosowne zaświadczenia. Poniżej przedstawiamy w związku z tym krótkie kompendium wiedzy na temat spłaty kwoty przekształceniowej z bonifikatą.

 1. Opłata przekształceniowa roczna jest równa opłacie z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej na dzień przekształcenia czyli 1 stycznia 2019 r. Kwotę tę spłaca się przez 20 lat.
 2. Bonifikata przy jednorazowej spłacie powyższej kwoty, zgodnie z art. 9 ust. 3a Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 916 z późn. zm) oraz § 2 pkt 1 Zarządzenia nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia ustawowych stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2019 r, poz. 3720), wynosi w naszym przypadku 98%. A więc opłata z bonifikatą to wysokość opłaty przekształceniowej x 20 (lat) x 0,02. Np. jeśli nasza opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 1500 zł, to opłata przekształceniowa z bonifikatą wyniesie 600 zł.
 3. Jeśli przed 1 stycznia 2019 r. otrzymaliśmy od Prezydenta m. st. Warszawy pismo z wypowiedzeniem dotychczasowej i przedłożeniem nowej kwoty opłaty za użytkowanie wieczyste i nie zgadzając się z tą podwyżką złożyliśmy w tej sprawie wniosek do SKO, a procedura odwoławcza jest w toku (nie została wydana prawomocna decyzja SKO lub – w przypadku złożenia sprzeciwu od tej decyzji – nie został wydany prawomocny wyrok sądu), to obowiązuje nas opłata za użytkowanie wieczyste w dotychczasowej wysokości i roczna opłata przekształceniowa jest równa tej kwocie. Jeśli następnie w wyniku prawomocnego orzeczenia (SKO lub sądu cywilnego) zostanie ustalona opłata za użytkowanie wieczyste w kwocie wyższej niż dotychczas, to będziemy zobowiązani do jednorazowej zapłaty do ZMSP różnicy między nową (wyższą) kwotą, a kwotą dotychczasową, za lata, które upłynęły od momentu wejścia w życie wypowiedzenia wysokości dotychczasowej opłaty do 31 grudnia 2018 r., a także będziemy musieli dokonać odpowiedniej dopłaty wcześniej uiszczonej z bonifikatą kwoty przekształceniowej.
 4. Prawo do jednorazowej spłaty opłaty przekształceniowej z bonifikatą przysługuje wyłącznie właścicielom lokali mieszkaniowych. Nie przysługuje ono właścicielom lokali użytkowych.
 5. Jednorazowa spłata kwoty przekształceniowej z bonifikatą wymaga złożenia wniosku do ZMSP. Wniosek taki można złożyć nawet jeśli nie otrzymaliśmy jeszcze zaświadczenia o przekształceniu. ZMSP zaleca złożenie wniosku do końca listopada, bowiem brak jednorazowej spłaty kwoty przekształceniowej do końca br. będzie skutkował koniecznością zapłaty kwoty przekształceniowej za rok 2020 (do końca marca), a w odniesieniu do osób, które nie wniosły opłaty za użytkowanie wieczyste za rok 2019 – również zapłaty kwoty przekształceniowej za ten rok (do końca lutego 2020 r.). Kwoty te nie będą podlegać zwrotowi, a bonifikata będzie w takim przypadku naliczana od opłaty przekształceniowej za sumę lat pozostałych do upływu lat 20 od momentu przekształcenia.
 6. Ustawodawca nie opracował wzoru wniosku o wniesienie opłaty jednorazowej z bonifikatą. Wzoru takiego nie przygotował również ZMSP. W związku z tym można napisać własne zgłoszenie lub posłużyć się wzorem opracowanym przez nas (plik poniżej; trzeba uzupełnić pola oznaczone na żółto). Nie zalecamy natomiast korzystania ze wzorów dostępnych na stronach Urzędu Miasta St. Warszawy i poszczególnych dzielnic, ponieważ zostały one opracowane dla gruntów będących własnością gminy, nie zaś Skarbu Państwa, a ponadto niektóre dzielnice wymagają umieszczenia we wniosku informacji z otrzymanego przez właściciela lokalu zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego. Nie można więc posłużyć się takim wzorem nie posiadając powyższego zaświadczenia.
 7. Osoby, które wniosły opłatę za użytkowanie wieczyste za rok 2019 powinny zawrzeć informację o tym fakcie we wniosku (fragment tekstu w załączonym pliku oznaczony na czerwono jako alternatywny) i poprosić o zaliczenie tej kwoty na poczet jednorazowej spłaty opłaty przekształceniowej z bonifikatą oraz zwrot pozostałej kwoty na wskazane konto.
 8. Wniosek należy przesłać listem poleconym na adres:

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

ul. Prosta 69 – V p.

00-838 Warszawa

Nie będą akceptowane wnioski przesyłane pocztą elektroniczną. ZMSP nie zaleca składania wniosków osobiście ze względu na ogromne kolejki w kancelarii.

Wzór wniosku