Spłata kwoty przekształceniowej z bonifikatą

Szanowni Sąsiedzi,

W zeszłym tygodniu pierwsi właściciele lokali w naszej wspólnocie otrzymali z Zarządu Mienia Skarbu Państwa (ZMSP) zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Stanowi to ostateczne, formalne potwierdzenie informacji, którą przekazywaliśmy Państwu już wcześniej, iż nasza nieruchomość podlega przekształceniu. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie kolejni właściciele otrzymają stosowne zaświadczenia. Poniżej przedstawiamy w związku z tym krótkie kompendium wiedzy na temat spłaty kwoty przekształceniowej z bonifikatą.

  1. Opłata przekształceniowa roczna jest równa opłacie z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej na dzień przekształcenia czyli 1 stycznia 2019 r. Kwotę tę spłaca się przez 20 lat.
  2. Bonifikata przy jednorazowej spłacie powyższej kwoty, zgodnie z art. 9 ust. 3a Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 916 z późn. zm) oraz § 2 pkt 1 Zarządzenia nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia ustawowych stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2019 r, poz. 3720), wynosi w naszym przypadku 98%. A więc opłata z bonifikatą to wysokość opłaty przekształceniowej x 20 (lat) x 0,02. Np. jeśli nasza opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 1500 zł, to opłata przekształceniowa z bonifikatą wyniesie 600 zł.
  3. Jeśli przed 1 stycznia 2019 r. otrzymaliśmy od Prezydenta m. st. Warszawy pismo z wypowiedzeniem dotychczasowej i przedłożeniem nowej kwoty opłaty za użytkowanie wieczyste i nie zgadzając się z tą podwyżką złożyliśmy w tej sprawie wniosek do SKO, a procedura odwoławcza jest w toku (nie została wydana prawomocna decyzja SKO lub – w przypadku złożenia sprzeciwu od tej decyzji – nie został wydany prawomocny wyrok sądu), to obowiązuje nas opłata za użytkowanie wieczyste w dotychczasowej wysokości i roczna opłata przekształceniowa jest równa tej kwocie. Jeśli następnie w wyniku prawomocnego orzeczenia (SKO lub sądu cywilnego) zostanie ustalona opłata za użytkowanie wieczyste w kwocie wyższej niż dotychczas, to będziemy zobowiązani do jednorazowej zapłaty do ZMSP różnicy między nową (wyższą) kwotą, a kwotą dotychczasową, za lata, które upłynęły od momentu wejścia w życie wypowiedzenia wysokości dotychczasowej opłaty do 31 grudnia 2018 r., a także będziemy musieli dokonać odpowiedniej dopłaty wcześniej uiszczonej z bonifikatą kwoty przekształceniowej.
  4. Prawo do jednorazowej spłaty opłaty przekształceniowej z bonifikatą przysługuje wyłącznie właścicielom lokali mieszkaniowych. Nie przysługuje ono właścicielom lokali użytkowych.
  5. Jednorazowa spłata kwoty przekształceniowej z bonifikatą wymaga złożenia wniosku do ZMSP. Wniosek taki można złożyć nawet jeśli nie otrzymaliśmy jeszcze zaświadczenia o przekształceniu. ZMSP zaleca złożenie wniosku do końca listopada, bowiem brak jednorazowej spłaty kwoty przekształceniowej do końca br. będzie skutkował koniecznością zapłaty kwoty przekształceniowej za rok 2020 (do końca marca), a w odniesieniu do osób, które nie wniosły opłaty za użytkowanie wieczyste za rok 2019 – również zapłaty kwoty przekształceniowej za ten rok (do końca lutego 2020 r.). Kwoty te nie będą podlegać zwrotowi, a bonifikata będzie w takim przypadku naliczana od opłaty przekształceniowej za sumę lat pozostałych do upływu lat 20 od momentu przekształcenia.
  6. Ustawodawca nie opracował wzoru wniosku o wniesienie opłaty jednorazowej z bonifikatą. Wzoru takiego nie przygotował również ZMSP. W związku z tym można napisać własne zgłoszenie lub posłużyć się wzorem opracowanym przez nas (plik poniżej; trzeba uzupełnić pola oznaczone na żółto). Nie zalecamy natomiast korzystania ze wzorów dostępnych na stronach Urzędu Miasta St. Warszawy i poszczególnych dzielnic, ponieważ zostały one opracowane dla gruntów będących własnością gminy, nie zaś Skarbu Państwa, a ponadto niektóre dzielnice wymagają umieszczenia we wniosku informacji z otrzymanego przez właściciela lokalu zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego. Nie można więc posłużyć się takim wzorem nie posiadając powyższego zaświadczenia.
  7. Osoby, które wniosły opłatę za użytkowanie wieczyste za rok 2019 powinny zawrzeć informację o tym fakcie we wniosku (fragment tekstu w załączonym pliku oznaczony na czerwono jako alternatywny) i poprosić o zaliczenie tej kwoty na poczet jednorazowej spłaty opłaty przekształceniowej z bonifikatą oraz zwrot pozostałej kwoty na wskazane konto.
  8. Wniosek należy przesłać listem poleconym na adres:

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

ul. Prosta 69 – V p.

00-838 Warszawa

Nie będą akceptowane wnioski przesyłane pocztą elektroniczną. ZMSP nie zaleca składania wniosków osobiście ze względu na ogromne kolejki w kancelarii.

Wzór wniosku