Roczne zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej 2017

Szanowni Sąsiedzi


Aktualizacja 16.03.2017

Od czasu opublikowania materiałów na zebranie w dniu 15.03.2017 r. wpłynęła prośba o sprzedaż alkoholu na terenie naszej wspólnoty, w związku z czym Zarząd Wspólnoty przygotował treść uchwały Nr 5 / 2017 w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu AU5. Głosowanie nad tą uchwałą zostało włączone do porządku zebrania w pozycja 13.


Uprzejmie informujemy, iż doroczne zebranie sprawozdawcze naszej Wspólnoty Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 22.03.2017 r. (ŚRODA) o godzinie 18:30 w sali konferencyjnej (IV piętro) budynku PZMot.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Sekretarza Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 31.03.2016–22.03.2017 r.
8. Głosowanie uchwały nr 1/2017 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
9. Głosowanie uchwały nr 2/2017 w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2016.
10. Głosowanie uchwały nr 3/2017 w sprawie przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2016 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2017.
11. Głosowanie uchwały nr 4/2017 w sprawie przekazania środków finansowych otrzymanych z tytułu wyroku sądowego z procesu przeciwko PRK-7 w związku z poniesioną przez Wspólnotę szkodą z tytułu istnienia wad fizycznych w częściach wspólnych nieruchomości na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2017.
12. Informacja na temat Planu Gospodarczego i wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na rok 2017 przyjęta uchwałą nr 5/2016 z dnia 05.10.2016 r.
13. Głosowanie uchwały nr 5/2017 w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu AU5.
14. Dyskusja – wolne wnioski
15. Zamknięcie obrad.

Bardzo prosimy o zgłaszanie do administracji (administracja@lazurowa.net, tel. 22 304 97 02, 512 148 657) lub zarządu (zarzad@lazurowa.net, Forum internetowe dostępne dla zarejestrowanych użytkowników na naszej stronie www.lazurowa.net) wszelkich uwag, propozycji, uzupełnień, innych ważnych tematów, które winniśmy poruszyć.
Osoby, które chciałyby otrzymać materiały do zebrania w formie elektronicznej, prosimy o przesłanie takiego zgłoszenia na adres zarzad@lazurowa.net.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
Górczewska 228 A, B, C, D

Załączniki:

Sprawozdanie finansowe za 2016 r

Część opisowa do sprawozdania finansowego za 2016

Plan gospodarczy 2017

Tabela opłat 2017

Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 31.03.2016 – 22.03.2017

Uchwały 2017