Sprawozdanie, plan gospodarczy, opłaty, uchwały

Szanowni Sąsiedzi,

Niestety drugi już rok z rzędu pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 uniemożliwia nam przeprowadzenie rocznego sprawozdawczego zebrania wspólnoty, ze względu zarówno na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia nas wszystkich, jak i ze względów prawnych. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Cały czas pozostaje też w mocy zalecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 10 listopada 2020 r., zgodnie z którym w aktualnej sytuacji o możliwości organizacji zebrań rocznych przez wspólnoty mieszkaniowe decydują obowiązujące zasady i ograniczenia wprowadzone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Tym samym organizowanie przez wspólnoty zebrań jest możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem, że obowiązujące przepisy ww. rozporządzenia przewidują taką możliwość. Natomiast § 1 pkt 4 ppkt c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 25 marca 2021 r., poz. 546) stanowi, że do odwołania zakazuje się organizowania i udziału w zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju.

Odwołanie zebrania w żadnym razie nie pozbawia jednak Państwa prawa do kontroli działalności zarządu oraz podejmowania decyzji w kluczowych dla naszej Wspólnoty kwestiach, takich jak m. in. akceptacja sprawozdania finansowego i planu gospodarczego, czy udzielenie absolutorium zarządowi. W związku z tym osoby, który wyraziły zgodę na kontakt ze Wspólnotą, przesyłanie informacji i – ewentualnie – głosowanie uchwał otrzymają poniższe pliki na wskazene adresy e-mail. Pozostałe osoby otrzymają w najbliższych dniach materiały w formie pisemnej do swoich skrzynek pocztowych.

  1. Sprawozdanie finansowe za rok 2020;
  2. Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 25.03.2020r. – 30.03 2021 r.;
  3. Podsumowanie rocznych wpływów i wydatków Funduszu Remontowego za rok 2021;
  4. Plan gospodarczy na rok 2021;
  5. Tabele opłat eksploatacyjnych;
  6. Uchwały poddawane pod głosowanie.

Ponieważ nad uchwałami z roku ubiegłego do tej pory nie zagłosowała większość właścicieli, więc obecnie prezentowane Państwu uchwały, które głosowane będą w trybie obiegowym, szczególnie poprzez odebranie głosów przesyłanych pocztą elektroniczną, obejmują wyjątkowo zarówno rok 2020, jak i 2019.

Bardzo prosimy o oddawanie głosów i zachęcamy, aby zwłaszcza w obecnym okresie czynić to elektroniczne. Osoby, które jeszcze nie wyraziły  zgody na kontakt ze Wspólnotą i głosowanie za pośrednictwem poczty e-mail, mogą to uczynić w każdej chwili wyrażając takie życzenie w mailu do Zarządu (zarzad@lazurowa.net).

Jesteśmy też otwarci na wszelkie Państwa pytania, wnioski, uwagi, komentarze, sugestie itp. do przedstawionych dokumentów.

Zarząd Wspólnoty