Zebranie sprawozdawcze 2020

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, iż doroczne zebranie sprawozdawcze naszej Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 228 A, B, C, D odbędzie się w dniu 25 marca 2020 r. (środa) o godzinie 18:30 w sali konferencyjnej (IV piętro) budynku PZMot.

Planowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie prawozdania z działalności Zarządu za okres 28.03.2019–24.03.2020 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za rok 2019.
 8. Głosowanie uchwały nr 1/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 9. Głosowanie uchwały nr 2/2020 w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2019.
 10. Głosowanie uchwały nr 3/2020 w sprawie przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2019 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2020.
 11. Przedstawienie projektu Planu Gospodarczego i głosowanie uchwały nr 4/2020 w sprawie uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2020 r.
 12. Dyskusja – wolne wnioski
 13. Zamknięcie obrad.

Bardzo prosimy o zgłaszanie do administracji (administracja@lazurowa.net, tel.   22 304 97 02, 512 148 657) lub zarządu (zarzad@lazurowa.net) wszelkich uwag, propozycji, uzupełnień, innych ważnych tematów, które winniśmy poruszyć.

W najbliższym czasie zostaną opublikowane dokumenty na zebranie, w tym projekty uchwał.

Zarząd Wspólnoty